0 producten, € 0,00 winkelkarretje

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN
CONSUMENTEN/BEDRIJVEN
Van:

VDC Trading
Uitslagsweg 4
7556 LR Hengelo
KvK-nummer 08115148


hierna te noemen: VDC Trading


Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
VDC Trading: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is, of handelt in de
uitoefening van een bedrijf of beroep;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen VDC Trading en de consument;
De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking
tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, en de consument, natuurlijk persoon.
Of een persoon handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen (Toepasselijkheid)
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
de VDC Trading en de consument waarop de VDC Trading deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
de VDC Trading, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle offertes en aanbiedingen van de VDC Trading zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. VDC Trading is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de
aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen
geschiedt. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3. VDC Trading kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien
de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk
verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte
dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod is de VDC Trading daaraan niet gebonden. De overeenkomst
komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
de VDC Trading anders aangeeft.
5. Het aanbod
a.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
b.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
c.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig           zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
- de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
- de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht de VDC Trading niet tot levering van een
deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel
van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van het
aanbod van de VDC Trading.
2. De overeenkomst komt tot stand onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3, op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
4.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6.De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
7.Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5 Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering via bezorgservice, of persoonlijk
afhalen op de door VDC Trading vermelde locatie.
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem
deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering
bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat
de VDC Trading hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle
aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. Komen de VDC Trading en de consument bezorging overeen, dan geschiedt
bezorging van aankopen met verzendkosten, tenzij de VDC Trading bij het sluiten
van de overeenkomst aan de consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld.
De VDC Trading behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging
afzonderlijk te factureren.
5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan
de VDC Trading de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase
behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande
fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien de VDC Trading gegevens behoeft van de consument in het kader van
uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan
de VDC Trading ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien de VDC Trading een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze
indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De
uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één
week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een
termijn dient de consument de VDC Trading schriftelijk ingebreke te stellen.
8. VDC Trading heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
9. De aangeboden artikelen die speciaal naar de wensen van onze klanten besteld en/of op kleur gemaakt worden en in de gewenste hoedanigheid of hoeveelheid geleverd worden, dit in samenhang met de dan geldende prijs, kunnen pertinent niet worden geretourneerd. Besluit de VDC Trading om toch een artikel terug te nemen, dan geschiedt dit met overhandiging van het betalings- of garantiebewijs door de consument.
Het betalings- of garantiebewijs mag dan niet ouder zijn dan 2 weken vanaf aankoop van het artikel. Aankopen van € 10,00 of minder worden niet geretourneerd.

In plaats van het betalingsbewijs krijgt de consument een tegoedbon, met daarop vermeld de waarde van het geretourneerde artikel. Deze tegoedbon is in te wisselen voor andere artikelen bij de VDC Trading, in hetzelfde filiaal waarin het geretourneerde is aangekocht, binnen 12 maanden na uitgifte.
De tegoedbon is nimmer in te wisselen voor contant geld.

De retourneringskosten zijn voor rekening van de klant en bedragen 1,5 maal de factor van de oorspronkelijke verzendkosten, ook in het geval wanneer producten gratis zijn verzonden.   

10.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de consument, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor
kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De VDC Trading zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De consument aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
11.Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is de VDC Trading gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen VDC Trading bevoegde persoon en de consument akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van de VDC Trading op en is voor de consument geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
12.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de VDC Trading een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
13.Indien de consument in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens de VDC Trading gehouden is, dan is de consument aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van de VDC Trading daardoor direct of indirect ontstaan.
14.Indien de VDC Trading bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is de VDC Trading onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
- Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;    
- Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan de VDC Trading toekomende bevoegdheid of een op de VDC Trading rustende verplichting ingevolge de wet;
- In andere gevallen, dit met dien verstande dat de consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de VDC Trading alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 6 Garantie
1.De door de VDC Trading te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de consument zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De VDC Trading kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2.Indien de door de VDC Trading verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de consument in rekening gebracht worden.
3.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik
na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de consument en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de VDC Trading, de consument of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De consument komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de VDC Trading geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4.De consument is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na ontdekking schriftelijk aan de VDC Trading te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de VDC Trading in staat is adequaat te reageren. De consument dient de VDC Trading in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 2 weken na
levering mits de bestelde artikelen vorstvrij zijn bewaard.
6. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal de VDC Trading de
zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering
redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek
door de consument, naar keuze van de VDC Trading vervangen of zorgdragen voor
herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen
zaak aan de VDC Trading te retourneren en de eigendom daarover aan
de VDC Trading te verschaffen.
7. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg
van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke
toestemming van de VDC Trading, de consument of derden wijzigingen hebben
aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend
voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
8. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze
niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de
productaansprakelijkheid, dan is de VDC Trading niet aansprakelijk voor de
daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Artikel 7 Monsters en modellen
1. Indien door de VDC Trading een model of monster is getoond of verstrekt aan de
consument, dan staat de VDC Trading er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt,
tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding. Kleurkaarten en
kleurwaaiers en elke vorm van het tonen van kleuren en kleurcodes gelden als wijze
van aanduiding.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. De VDC Trading blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat
de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 Onderzoek, reclames
1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in
ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort
de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde
overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die
daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan
de VDC Trading te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het
garantie- en/of betaalbewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk
bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch
uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan de VDC Trading met
inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de
garantietermijn is de VDC Trading gerechtigd alle kosten voor reparatie of
vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te
brengen.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht
tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken
te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de
de VDC Trading op de wijze zoals door de VDC Trading aangegeven.
Artikel 10 Risico-overgang
1.Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de consument over op het moment waarop zaken in de macht van de consument worden gebracht.

Artikel 11 Prijsverhoging
1. Indien de VDC Trading met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een
bepaalde prijs overeenkomt, is de VDC Trading niettemin gerechtigd tot verhoging
van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring
ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij
- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de
de VDC Trading rustende verplichting ingevolge de wet of
- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal
plaatsvinden

Artikel 12 Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling contant te worden voldaan, of overgemaakt
te worden op bankrekening van de VDC Trading. Online aankopen dienen vooraf betaald te worden via iDEAL.
2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op een door de VDC Trading aan te geven wijze en in de valuta
waarin is gefactureerd.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege
in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het
opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente
hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van
de VDC Trading en de verplichtingen van de consument jegens de VDC Trading
onmiddellijk opeisbaar.
6. De VDC Trading heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van
de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
de VDC Trading kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling
weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
De VDC Trading kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij
niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding
1. De VDC Trading is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:
- De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig
nakomt.
-Na het sluiten van de overeenkomst de VDC Trading ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de
verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat
de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de
opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- De consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is de VDC Trading bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de VDC Trading
op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien de VDC Trading de nakoming van
de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. De VDC Trading behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Incassokosten
1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de
tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van
15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
2. Indien de VDC Trading aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens
voor rekening van de consument.
4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 15 Vrijwaringen
1. De consument vrijwaart de VDC Trading voor aanspraken van derden met
betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte
materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. De consument vrijwaart de VDC Trading voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de VDC Trading toerekenbaar is.
3. Indien de VDC Trading uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de consument gehouden de VDC Trading zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de consument in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de VDC Trading, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de VDC Trading en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de consument.

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt
de VDC Trading zich de rechten en bevoegdheden voor die de VDC Trading
toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij
uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de VDC Trading tot stand
gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of
(elektronische) bestanden, blijven eigendom van de VDC Trading, ongeacht of deze
aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door de VDC Trading eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen,
tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd
om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder
voorafgaande toestemming van de VDC Trading worden verveelvoudigd, openbaar
gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte
stukken anders voortvloeit.
5. De VDC Trading behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de
werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover
hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
6. De VDC Trading behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De VDC Trading heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de consument ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
1. Indien door de VDC Trading geleverde zaken gebrekkig zijn, is de
aansprakelijkheid van de VDC Trading jegens de consument beperkt tot hetgeen in
deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade,
dan wordt de aansprakelijkheid van de VDC Trading beperkt tot herstel of
vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is de VDC Trading niet aansprakelijk indien de
schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor
directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
de VDC Trading of zijn ondergeschikten.
5. De VDC Trading is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de VDC Trading aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de VDC Trading toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. De VDC Trading is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
8. Indien de VDC Trading aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de VDC Trading beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9. De aansprakelijkheid van de VDC Trading is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.Artikel 18 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,
en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de VDC Trading geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor de VDC Trading niet in staat is de verplichtingen na te
komen. Werkstakingen in het bedrijf van de VDC Trading worden daaronder
begrepen.
3. De VDC Trading heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de VDC Trading
zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen
uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden
is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel de VDC Trading ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
waarde toekomt, is de VDC Trading gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden
deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 19 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van de VDC Trading is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft
de VDC Trading het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen de VDC Trading en de consument is Nederlands recht
van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 21  Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de VDC Trading retourneren, conform de door de VDC Trading verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 21a  Herroepingsrecht bij levering van diensten
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de VDC Trading bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 22  Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de VDC Trading dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 23  Uitsluiting herroepingsrecht
1.Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de VDC Trading alleen worden uitgesloten indien de VDC Trading dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de VDC Trading tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 24  De prijs
1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
2.In afwijking van het vorige lid kan de VDC Trading producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de VDC Trading geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de VDC Trading dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 25   Conformiteit en Garantie
1. De VDC Trading staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de VDC Trading, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de VDC Trading jegens de VDC Trading kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 26 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te
Enschede.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten
tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.